Политика за поверителност

GDPR: Информация относно обработката на лични данни съгласно чл. 13 от Рег. (ЕС) 2016/679-

Регламент (ЕС) 679 от 27 април 2016 г. предвижда защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. Съгласно чл. 13 от Рег. (ЕС) 2016/679, обработването на лична информация се основава на принципите на законност, справедливост и прозрачност, ограничаване на целта, свеждане до минимум на данните, точност, ограничаване на задържането, пълнотата, поверителността и отговорността, за да се запази неприкосновеността на личния живот и правата на субекта на данните.
Целта на обработката е да включва лични данни в досиета на клиентите и доставчиците с цел управление на преддоговорни дейности (оферти и котировки), договорни продажби / покупки на продукти и услуги, вътрешни оперативни или административни изисквания и счетоводство, аспекти и свързани с тях изисквания.
Обработката ще се извършва от специално упълномощени лица по следните начини: електронна обработка и обработка на хартия.
Предоставянето на данните е задължително за регистрация на фактури и за всички изисквания, свързани с нашите договорни отношения.
Всяко непредоставяне на данните може да доведе до невъзможност да се изпълни или само частично изпълнение на договора и в неизпълнение или само частично продължаване на връзката.
Лицата, натоварени с обработката, на които могат да бъдат съобщени личните данни (идентификационни, счетоводни и данъчни данни), включват:

· Лица, работещи в административната зона на нашата компания;
· Външни лица, които могат да извършват данъчни, счетоводни и ИТ административни дейности за нашата фирма, както и транспортни оператори;
· Банки за управление на плащания и събирания, произтичащи от изпълнението на договорите;
· Лица, чието право на достъп до данните е предоставено със специални закони или подзаконови актове;
· Други лица, определени със закон.

Събраните данни ще бъдат съхранявани по подходящ начин за максимален период предвиден в българското законодателство или, съгласно чл. 13, ал. 2, буква а), втора част от Рег. (ЕС) 2016/679 за променлив период, основан на критерии, които балансират законните интереси на дружеството (свързани с данъчни ревизии, всякаква специална търговска кореспонденция, като специални и други спорове, забавени плащания, правни въпроси, периодични покупки, статистика).

Няма възможност данните да бъдат разпространявани (разпространение = комуникация с неуточнени лица)

Съгласно чл. 13, ал. 2, букви б), в), г) от Рег. (ЕС) 2016/679, е възможно да се свържете с администратора на данни, за да упражнявате следните права по отношение на обработката на лични данни:

· Право на достъп (член 15);
· Право на поправяне (член 16);
· Право на заличаване (член 17);
· Право на ограничение (член 18);
· Право на преносимост на данни (член 20);
· Право на възражение (член 21);
· Право да подаде жалба в надзорен орган (член 77);
· Право на отказ от съгласие в случаите, предвидени в чл. 6, ал. 1, буква а) или чл. 9, ал. 2, буква а)

Администратор на данните е Термодизайнтотал ООД.